logo

Cuniot-Hury

Pernambuco - ebony/silver - round [REF. VL812]

Grand Adam Jean

Pernambuco - ebony/silver - round [REF. VL498]

Henry attributed to

Pernambuco - ebony/silver - round [REF. VL555]

JTL

Pernambuco - ebony/silver - round [REF. VL885]

Lotte François

Pernambuco - ebony/silver - octagonal [REF. VL789]

Morizot Fils

Pernambuco - ebony/nickel-silver - round [REF. VL814]

Morizot Frères

Pernambuco - ebony/nickel-silver - round [REF. VL868]

Morizot Père

Pernambuco - ebony/silver - round [REF. VL783]

Ouchard Emile François

Pernambuco - ebony/silver - round [REF. VL784]

Peccatte Dominique

Pernambuco - ebony/nickel-silver - octagonal [REF. VL745]

Peccatte Dominique

Pernambuco - ebony/silver - round [REF. VL762]

Sartory Eugène / Prell

Pernambuco - ebony/silver - round [REF. VL743]

Simon Pierre

Pernambuco - ebony/silver - round [REF. VL856]

Vigneron Joseph Arthur

Pernambuco - ebony/silver - round [REF. VL303]